Bánh xe rãnh V
Bánh xe đẩy mâm thép
Keo Bugjo
Keo rồng vàng
Keo sữa
Lưới mắt cáo (hình thoi)
Giấy nhám cuộn
1 2 3 4 5
Đinh chì
Bu lông đầu tròn bake
1 2 3 4
Bánh xe sanho (san hô)
X