Pát ke góc
1 2 3 4
Vít thạch cao
1 2
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
Cọ sơn
1 2 3
Pát L
1 2
Băng keo chống thấm
1 2
Keo dán đá
X