Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
X