Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Que hàn sắt
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
X