Bản lề xe tải
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu lông lục giác ngoài inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Tắc kê nở
1 2 3
Kẽm trắng
1 2
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
X