Ray bi 3 tầng
1 2
Bách khoá
Xi đánh bóng Cana
Bu lông đầu bông
1 2 3 4 5 6 7
Keo cây silicone – keo nến
Dây cáp
1 2
Chông hàng rào sắt hình lá lúa
Long đền inox
1 2 3 4
Keo 2 thành phần
Móc
X