Que hàn sắt
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
1 2 3 4 5
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm đen
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
Bánh xe vàng
1 2
X