Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Dây kẽm
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
Dây kẽm đen
Đinh rút
1 2 3
Vít bắn tắc kê
X