Bản lề cối
1 2 3
Long đền tròn
1 2 3 4
Đinh rút
1 2 3
Vít bắn tắc kê
Pát ke góc
1 2 3 4
Vít thạch cao
1 2
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
Bánh xe vàng
1 2
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
X