Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Đá cắt
1 2 3 4 5
Kẽm trắng
1 2
Đinh thép
1 2 3 4 5
Vít ren thưa
1 2
Kẽm đen
Bản lề cối
1 2 3
Đinh rút
1 2 3
X