Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
Dây kẽm đen
Vít bắn tắc kê
X