Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Lưới che nắng (lưới lan)
Dây rút
1 2 3 4
Dây kẽm đen
Đinh rút
1 2 3
Vít bắn tắc kê
X