Đinh mũ
Đá mài
1 2
Đầu khóa dây cáp
Dây kẽm khoanh
Khóa bửng
Bu lông đầu col bake
1 2 3 4
Bộ dây xích thú cưng
Tắc kê nở – tắc kê đạn
Bu lông lục giác chìm đầu trụ
1 2 3 4 5
Vít bắn tường kèm tắc kê
X