Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Bu lông lục giác ngoài inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Tắc kê nở
1 2 3
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
X