Ray bi 3 tầng
Bách khoá
Bu lông đầu bông
1 2 3 4 5 6 7
Keo cây silicone – keo nến
Dây cáp
1 2
Chông hàng rào sắt hình lá lúa
Long đền inox
1 2
Keo 2 thành phần
Móc
Đĩa nhám xếp – ráp xếp
1 2 3
X