Đá cắt
1 2 3 4 5 6
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3 4 5
Dây kẽm
Ty ren
Tán XD
Đinh thép
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2 3 4 5
Dây rút
Dây kẽm đen
X