Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Vít ren thưa
1 2
Kẽm đen
X