Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Tắc kê nở
1 2 3
Kẽm trắng
1 2
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Dây rút
1 2 3 4
Kẽm đen
Long đền tròn
1 2 3 4
Đinh rút
1 2 3
X