Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
X