Ray bi 3 tầng
Bách khoá
Bu lông đầu bông
1 2 3 4 5 6 7
Keo cây silicone – keo nến
Băng keo đục
Dây cáp
1 2
Chông hàng rào sắt hình lá lúa
Keo 2 thành phần
Móc
Băng keo xốp
X