Đá cắt
1 2 3 4 5
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3
Dây kẽm
1 2
Ty ren
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Dây kẽm đen
Bản lề cối
1 2 3
Long đền tròn
1 2 3 4
X