Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Que hàn sắt
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
X