Đĩa nhám xếp – ráp xếp
Bạt 2 da
Băng keo xốp
Chén cước đánh gỉ
X