Bản lề xe tải
1 2 3
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
X