Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
Dây kẽm
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Dây rút
1 2 3 4
Long đền tròn
1 2 3 4
Vít bắn tắc kê
X