Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Đinh thép
1 2 3 4 5
Dây kẽm đen
Vít bắn tắc kê
Bánh xe vàng
1 2
Băng keo trong
1 2
X