Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Ty ren
Đinh thép
1 2 3 4 5
Dây kẽm đen
Vít bắn tắc kê
1 2
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
X