Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Dây kẽm
1 2
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Dây kẽm đen
Vít thạch cao
1 2
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
X