Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3
Dây kẽm
1 2
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Dây kẽm đen
X