Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3
Dây kẽm
1 2
Dây kẽm đen
Bản lề cối
1 2 3
Bánh xe vàng
1 2
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
X