Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Que hàn sắt
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
Bản lề cối
1 2 3
X