Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Đá cắt
Dây kẽm
Vít ren thưa
1 2
Dây rút
1 2 3 4
Dây kẽm đen
Vít thạch cao
1 2
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
X