Tắc kê nở – tắc kê đạn
Bu lông lục giác chìm đầu trụ
Vít bắn tường kèm tắc kê
Tay nắm inox
Bu lông đầu dù – rãnh bake
1 2 3 4
Đinh bắn tay
Dây chằng hàng
Bản lề cây
Vít bắn ngói
Pát xe tải
X