Bản lề xe tải
1 2 3
Que hàn sắt
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
Dây rút
1 2 3 4
Bản lề cối
1 2 3
Long đền tròn
1 2 3 4
Vít bắn tắc kê
X