Bản lề xe tải
1 2 3
Que hàn sắt
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Long đền tròn
1 2 3 4
X