Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Dây kẽm
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
X