Que hàn sắt
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Long đền tròn
1 2 3 4
X