Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Dây kẽm
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Dây kẽm đen
Vít bắn tắc kê
X