Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Que hàn sắt
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh rút
1 2 3
Vít thạch cao
1 2
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6
Băng keo trong
1 2
X