Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Dây kẽm
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Bản lề cối
1 2 3
Pát ke góc
1 2 3 4
Vít thạch cao
1 2
X