Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Dây kẽm
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
Dây kẽm đen
Vít thạch cao
1 2
Băng keo trong
1 2
Vít inox
1 2 3 4 5 6 7
X