Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
X