Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Tắc kê nở – bu lông nở
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Vít bắn tắc kê
X