Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Vít chữ L
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tắc kê nở – bu lông nở
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
Dây rút
1 2 3 4
Long đền tròn
1 2 3 4
Nắp chụp đai ốc – bu lông
1 2 3
X