Bản lề xe tải
1 2 3
Đinh đóng gỗ
1 2 3 4 5
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
X