Bản lề chôn tường
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đinh thép
1 2 3 4 5
Dây rút
1 2 3 4
Vít bắn tắc kê
1 2
Vít ren nhuyễn
1 2
X