Đinh đóng gỗ
1 2 3
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
1 2 3 4 5
Tắc kê nở
1 2 3
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Vít ren thưa
1 2
Kẽm đen
X