Ty ren
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Vít ren thưa
1 2
Dây rút
1 2 3 4
Bản lề cối
1 2 3
Long đền tròn
1 2 3 4
Đinh rút
1 2 3
Vít bắn tắc kê
1 2
X