Ray bi 3 tầng
1 2
Bách khoá
Keo cây silicone – keo nến
Bánh cước cắt
Dây cáp
1 2
Chông hàng rào sắt hình lá lúa
Móc
Đĩa nhám xếp – ráp xếp
Bạt 2 da
1 2 3
Băng keo xốp
X