Vít bắn tường kèm tắc kê
Tay nắm inox
1 2
Bu lông đầu dù – rãnh bake
1 2 3 4
Đinh bắn tay
Dây chằng hàng
Kính hàn
Bản lề cây
Vít bắn ngói
1 2
Ke nẹp mái tôn chống gió bão
Pát xe tải
X